Χρηματοδότηση

Η ΙΟΝΙΑΝ consulting παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και τα ΠΕΠ (ΕΣΠΑ – Τοπικά Προγράμματα Leader ).

Οι υπηρεσίες προς τους επενδυτές περιλαμβάνουν δύο βήματα:

Το 1ο Βήμα αφορά στην κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου και τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης ώστε να κατατεθεί στον αρμόδιο Φορέα Αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

  • Στήριξη και καθοδήγηση στη σύλληψη και στο σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών και προσφορών του φακέλου
  • Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης

Το 2ο Βήμα αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την επιχείρηση μετά την έγκριση του επενδυτικού της σχεδίου.

Η IONIAN αναλαμβάνει:

  • Την εποπτεία της υλοποίησης της επένδυσης
  • Την παρακολούθηση της ομαλής διαδικασίας υλοποίησης του έργου.

Την εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων